28.11.23

Üldandmed

Tabasalu Lasteaed Tibutare on alusharidust andev õppeasutus (tegutseb aastast 1970), mis asub Tabasalu aleviku südames:

Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald.

Lasteaiaperre kuulub 41 töötajat, kes kõik annavad oma hooliva panuse 165 (9 rühma) lapse õpetamiseks, kasvatamiseks.

Tabasalu Lasteaed Tibutare lapsed võtsid osa toredast Harku valda tutvustavast video tegemisest "Miks on Harku vallas mõnus elada ja töötada?

Video YouTube lingilt https://www.youtube.com/watch?v=s7Xgrg32izA&feature=youtu.be 

 

 

Lasteaia pürgimused uueks arengukava perioodiks: 

Hoolides endast ja kaaslasest tibusammul loovuse, tarkuse ning ettevõtlikkuse poole.

Tabasalu Lasteaed Tibutare MISSIOON:

Harku vallas pikkade traditsioonidega alusharidust võimaldava õppeasutusena toetame:

professionaalsel tasemel ja hoolivusega lapse mitmekülgset arengut mängulises ja sõbralikus õhkkonnas 

ning loome lastele soodsa keskkonna tervislike eluviiside, väärtushinnangute ja eluks vajalike toimetulekuoskuste omandamiseks

 koostöös personali ja peredega.

VISIOON: 

Tabasalu Lasteaed Tibutare on aastaks 2025 jätkuvalt kogukonnas kõrgelt hinnatud õppeasutus,

 kus lapsed õpivad mitmekülgseid arenguvõimalusi pakkuvas õpikeskkonnas ning kujunevad positiivse ellusuhtumisega, hoolivateks, ettevõtlikeks ning õpihimulisteks inimesteks.

Tabasalu lasteaed Tibutare põhiväärtused on:

 • hoolivus
 • tervislikkus
 • koostöö/ettevõtlikkus
 • järjepidevus/traditsioonide austamine

Põhiväärtuste ellu viimiseks:

Hooliv tibutarelane (laps, töötaja, lapsevanem):

 • märkab enda kõrval teist inimest, on valmis kaaslast ära kuulama ja toetama;
 • loob üksteist arvestava, mõistva, väärtustava ja toetava õhkkonna (on ise positiivne, otsib lahendusi olukordadele);
 • lähtub igapäevases käitumises kokkulepitud reeglitest (lasteaia kodukord, rühmareeglid, põhiväärtuste lahti mõtestatus).

Tervist väärtustav tibutarelane (laps, töötaja, lapsevanem):

 • hoolib enda ja teiste tervisest ja viibib lasteaias tervena;
 • on eeskujuks ja innustab ka teisi tervisliku eluviisi põhimõtteid järgima: igapäevane värskes õhus aktiivne liikumine ja õppimine, tervisliku toidu söömine, positiivset suhtlust soodustav käitumine, töö/õppimise ja puhkuse tasakaalu hoidmine;
 • suunab kaaslast tegema valikuid, mis õpetavad teda oma tervist hoidma ja head enesetunnet saavutama.

Koostöövalmis ja ettevõtliku suhtumisega tibutarelane (laps, töötaja, lapsevanem):

 • on valmis tegutsema ühtse meeskonnana, kel on tahe mõista kaaslaste ootusi ja otsida kompromisse olukordade lahendamiseks, parema tulemuse saavutamiseks;
 • innustab kaaslasi ühisteks ettevõtmisteks, jagades selleks informatsiooni, vahendeid, kaasates ja kokku leppides tegevustes, vastutuses;
 • otsib võimalusi koostegevuste algatamiseks, koostööd toetavate kokkulepete sõlmimiseks.

Järjepidevust ja traditsioone austav tibutarelane (laps, töötaja, lapsevanem):

 • peab au sees Tibutares väljakujunenud traditsioone ja rahvakalendri tähtpäevade, kultuuripärandi traditsiooniliste ettevõtmiste toetamist (korraldab, osaleb, kaasab teisi);
 • loob võimalused usalduslikuks õhkkonnaks lasteaia ja perede vahel organiseerides meie-tunnet toetavaid ühistegevusi;
 • tutvustab lasteaia traditsioone, head praktikat ja julgustab kaaslasi algatama tegevusi, mis aitavad kaasa Tibutare kokkuhoidva, usaldusväärse, lapsesõbraliku, hooliva kultuuri tugevnemisele.

Lasteaia eripära

Tabasalu Lasteaed Tibutare on mitmekülgse õpi- ja kasvukeskkonna (õuesõpe, lõimitud tegevused, individuaal- ja grupitöö, lugemispesad, loovust arendavad ja looduslikud materjalid, mängulisus) ja erinevate õpivõimalustega ((Samm-Sammult sotsiaalsete ja õpioskuste õppemetoodika, TEL (tervist edendav lasteaed liikumine), digiharidus lastele (robootika, põrandarobotite programmeerimine jne), kunsti süvasuund, väärtuskasvatus)) turvaline lasteaed, kus töötab lastest hooliv, kokkuhoidev ja edumeelne meeskond, kes koostöös peredega õpetab ja toetab loova, avastus- ja õpihimulise, tervisest ja väärtushinnangutest lugupidava lapse mitmekülgset arengut, tutvustades oma tööd ka teistele Harjumaa lasteaedade õpetajatele, praktikantidele ja täiendõppegruppidele üle Eesti Vabariigi.

Täpsemalt meie lasteaia eripärast

1. Tabasalu lasteaed Tibutare praktiseerib alates 2014 teaduspõhist õpi-ja sotsiaalsete oskuste õppemetoodikat „Samm-Sammult", (metoodika tutvustust loe: http://samm-sammult.ee/), mis on üheks osaks meie väärtuskasvatuse süvasuuna õppetegevustes, milles ollakse Eesti Vabariigis ekspertlasteaed. 

2. Aastast 2010 kuulub Tabasalu lasteaed Tibutare Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Meie lapsed õpivad palju värskes õhus (õuesõpe 1-2 korda nädalas, lisaks 1 liikumistegevus nädalas õues), praktiseerime aktiivset liikumist ja sporti (südamematkad, õppekäigud loodusesse, spordivõistlused- valla, maakonna ja üle-eestilised), õpetame lapsi väärtustama tervislikku toitu- meil on Pria puu-ja juurviljaprojekt, Pria piimaprojekt, korraldame iga-aastaselt leivapäeva ja teisi tervislikku toitumist innustavaid ettevõtmisi.

3. Aastast 1988 on Tibutare lasteaias kunstiõpetuse süvasuund, kus eriõpetaja käe all saavad lapsed arendada oma loovust, kasutades sellest kunstimaailma võlusid.

4. Lasteaia eripäraks on ka digihariduse võimaluste aktiivne kasutamine õppetöös. Kõik koolieelikud õpivad alagruppides robootikat, pragrammerivad põrandarobotit BeeBot, kasutavad interaktiivse tahvli võimalusi.

5. Lasteaed on avatud tutvustama oma tegemisi vanematele ja laiemale üldsusele. Alates aastast 2009 ilmub igakuine lasteaia ajaleht Kuldmuna, mis on kättesaadav elektrooniliselt lasteaia kodulehel lingilt: https://tibutare.edu.ee/kuldmuna-meie-infoleht

6. Alates oktoober 2021 oleme esimene ETTEVÕTLIK LASTEAED Harjumaal.

 

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18;  Tartu 50088
tel 7350222; e-post: hm@hm.ee

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus. Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljeltLasteaia köögi toiduhügieeni ja toitlustamise üle teostab järelevalvet Veterinaar-ja Toiduamet (Harjumaa Veterinaarkeskus).

Toimetaja: AILI LAHT