26.03.20

Siin kajastuvad erinevad projektid, milles Tibutare on osalenud.

1. Perioodil 23.-24.september 2018 oli Tabasalu Lasteaed Tibutare personal kaasatud ESF poolt rahastatud personaliprojekti "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"; 8.6. Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks". TAT kood: 2014-2010.1.2.001002.02.02.15-0002. Projekt sai esitatud taotlusvooru: Erinevaid maakondi hõlmavate haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks."

 

Antud ESF projekti suurem eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on toetada lasteaia meeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Tabasalu Tibutare, Harku Lasteaia ja Tartu Lasteaed Ristikheina personali pädevust suurendava projekti nimi on „Kõik lapsed saavad suhtlema ja õppima".

2018 aasta alguses valmis Tabasalu Lasteaed Tibutare uus arengukava aastateks 2018-2021. Meie üheks visiooniliseks suunaks on iga lapse arengu toetamine parimal viisil. AK perioodiks oleme võtnud arendustegevuseks ka partnerlasteaia – Harku Lasteaed, kus 6 rühma. Ka nende õpetajad vajavad koolitusi kaasava hariduse oskuslikuks arendamiseks. Harku vallas ei ole ühtegi tasandusrühma ega arendusrühma, samas selliseid lapsi, kes vajaksid erilise ettevalmistusega pedagoogide tuge on märkimisväärselt palju (igas rühmas 1-4 last).

Kõnehilisusega lapsed on viimasel ajal väga levinud probleem. Tõstmaks õpetajate teadlikkust antud teemas ja õppimaks konkreetseid toetusmeetmeid kaasamise antud projektiga Tartu Ülikooli ühe parima õppejõu antud teemal- Marika Padriku (välja andnud ka hulgaliselt metoodilist kirjandust antud valdkonnas).

Antud projekti puhul valisime kolmandaks partneriks Tartu Lasteaed Ristikheina, kus on nii tavarühmad, arendus-, kui ka tasandusrühmi. Samuti on neil pikaajaline kogemus individuaalsemaks tööks HEV lastega. Oleme kavandanud Tartu Ristikheinas ühise seminari kõigi 3 lasteaia õpetajate vahel ja avatud tegevuste vaatluse. Ka Ristikheina 7 õpetajat on kutsutud koolitusele esimesel päeval (pühapäeval) 8 tundi, et saada osa vajalikust koolitusteemast: „ Kõnehilistusega lapsed- potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja toetamine" (koolitaja Marika Padrik).

Tabasalu Lasteaed Tibutare projekti eesmärgid on seotud nii Eesti elukestva õppe strateegia põhieesmärkidega kui ka kohaliku omavalitsuse hariduskogu (lasteaedade ja koolijuhtide kogukond koostöös Harku Vallavalitsuse haridusosakonna töötajatega):

  1. Muutunud õpikäsitlus

Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja -liikides.

  1. On loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja suurenenud on õppes osaluse kasv. Kõigile on loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks.

Projekti „Kõik lapsed saavad suhtlema ja õppima" konkreetsed eesmärgid on:

  1. Ühise õppimise kultuur on tugevnenud ühiste arutelude toel Tabasalu Lasteaed Tibutares, Harku Lasteaias ja Tartu Lasteaias Ristikhein.
  2. Õpetajad mõistavad kaasava hariduse põhimõtteid, tunnevad lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas.
  3. Õpetajad oskavad hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajatele käepäraseid meetodeid.
  4. Õpetajad oskavad tööd korraldada rühmas, kus on HEV lapsed ja on saanud praktilisi nõuandeid tegevõpetajatelt selles valdkonnas, mida võtta oma töös kasutusele.

 

2.Perioodil 15.-16.juuni 2018 oli Tabasalu Lasteaed Tibutare personal kaasatud ESF poolt rahastatud personaliprojekti "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"; 8.6. Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" TAT kood: 2014-2010.1.2.001002.02.02.15-0002.

 

Antud projekti ESF projekti suurem eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on toetada lasteaia meeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Meie personali pädevust suurendava 2018 suve projekti nimi on "Tabasalu Lasteaed Tibutare õpikogukond (personal) tutvub parimate praktikatega Lääne-ja Ida-Virumaale 2-s lasteaias uuenenud õpikäsitluse, ettevõtlikkuse õppe rakendamiseks."

Tabasalu Lasteaed Tibutare projekti eesmärgid on seotud nii Eesti elukestva õppe strateegia põhieesmärkidega kui ka kohaliku omavalitsuse hariduskogu (lasteaedade ja koolijuhtide kogukond koostöös Harku Vallavalitsuse haridusosakonna töötajatega):

  1. Muutunud õpikäsitlus

Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja -liikides.

  1. On loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja suurenenud on õppes osaluse kasv. Kõigile on loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks.

Seotus Harku valla haridusuuenduse prioriteetidega:

Harku haridusjuhtide moto 2017/2018 õa: "Õpime muutmist, muudame õppimist" ja „Õpime demokraatiat – õppijast lähtuv õpikäsitus".

Lisaks toetab antud projekt Harku valla hariduskogu prioriteete:

  1. uuenenud õpikäsitlus on meeskondades arusaadav ja selle rakendamine on süsteemne.

Konkreetne Tabasalu Lasteaed Tibutare õpikogukonna eesmärk:

  1. Uuel arengukava perioodil 2018-2021 oleme teadlikud ja oma lasteaia tegevussuundadeks lahti mõtestanud parimad praktikad uuenenud õpikäsitluse ja ettevõtlikkuse arendamise võimalustest laste õppeprotsessis.

1.1. alaeesmärk: oleme tutvunud parimate praktikatega uuenenud õpikäsitluse osas Virumaa 2-s lasteaias, kaardistanud ideed ja võimalused oma õppeasutuses uuenevast õpikäsitlusest tuleneva väärtushoiaku ettevõtlikkus suunamiseks ja tegevuste kaudu rakendamiseks. 

1.2. alaeesmärk: kahe lasteaia õpikeskkonnaga tutvumine ja ümarlauad õpetajatega on andnud uusi ideid Tibutare lasteaia õppekorralduse muutuse tulemuslikkuse suurendamiseks.

1.3. alaeesmärk: alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritusest on koostatud kokkuvõttev artikkel Lasteaia veebipõhisesse ajalehte „Kuldmuna", mis suurendab lapsevanemate ja kogukonna teadlikkust uuenenud õpikäsitlusest, ettevõtlikkuse suunamisest koolieelses eas ja parimatest praktikatest ettevõtlikkuse arendamise valdkonnas.

Projektijuht: Reeli simanson

3. Perioodil 18.-26.juuni 2017 on Tabasalu lasteaed Tibutare personal kaasatud ESF poolt rahastatud personaliprojekti "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"; 8.6. Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" TAT kood: 2014-2010.1.2.001002.02.02.15-0002.

Meie personali pädevust suurendava projekti nimi on "Tabasalu lasteaed Tibutare õpikogukond tutvub parimate praktikatega Tartu 2-s lasteaias uuenenud õpikäsitluse ja kaasava hariduse LP mudeliga".

Tabasalu lasteaed Tibutare õpikogukonna eesmärk antud projektiga on:

1.      Uuel arengukava perioodil 2018-2020 oleme teadlikud ja oma lasteaia tegevussuundadeks lahti mõtestanud parimad praktikad uuenenud õpikäsitluse ja kaasavat haridust toetavast õppemetoodikast LP

1.1.alaeesmärk: oleme tutvunud parimate praktikatega uuenenud õpikäsitluse osas Tartu lasteaias Kannike ja meeskonna õhtusel seminaril koos kannikese lasteaia juhi Ülle Västrikuga kaardistanud ideed ja võimalused oma õppeasutuse arengu kaasava haridusstrateegia kavandamiseks.

1.2.alaeesmärk: kahe Tartu lasteaia õpikeskkonnaga tutvumine ja ümarlauad õpetajatega on andnud uusi ideid Tibutare lasteaia õppekorralduse muutuse tulemuslikkuse suurendamiseks.

1.3. Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritusest on koostatud kokkuvõttev artikkel Lasteaia veebipõhisesse ajalehte „Kuldmuna" ja võimalusel Harku Valla Teatajasse, mis suurendab lapsevanemate ja kogukonna teadlikkust uuenenud õpikäsitlusest ja parimatest praktikatest kaasava hariduse valdkonnas.

Projektijuht: Reeli Simanson

 

4. Tabasalu lasteaed Tibutare on kaasatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse kaudu rahvusvahelisse projekti Erasmus+

„QUALITY- 3C CHILD (CHEERFUL, COURAGEOUS, CREATIVE CHILD)?"

Projekti eesmärk on luua alushariduse õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi hindamise mudel. Projekt toimub perioodil 2016-2018. Projekti koordinaatormaaks on Eesti, kust osalevad projektis 17 erineva lasteaia juhid, lisaks Tartu Ülikool.

Rahvusvahelised partnerid on kaasatud Portugalist, Horvaatiast, Lätist ja Kreekast. Kreekast osaleb lisaks alushariduse juhtide ühendusele ka kohalik ülikool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  2016/2017 õa meie uus KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Tibutarelased õpivad looduses ja loodusest. Õppekäikude eesmärkide, sisu ja ajakavaga saad tutvuda siit:

6.  2015/2016 õppeaasta osaleme KIK keskkonnateadlikkuse programmis projektiga:

"Tabasalu lasteaed Tibutare laps tunneb, väärtustab ja huvitub loodusest."

 

 

7. TÜ Eetikakeskuse väärtuskasvatuse projektid 2012, 2013, 2015

2015 aastal saadud tänukiri 

____________________________________________________________________________________________________

                                                 8.  Keskkonnaprojekt "Ökokratt" 2008 ja 2009 osavõtt

____________________________________________________________________________________________________

 

                                              9.    Lugemispesa projektiga on ühinetud aastast 2008

____________________________________________________________________________________________________

 

                                             10.  Päästekeskuse projektiga 112 päev ühinetud alates 2013 aasta                          

____________________________________________________________________________________________________

 

                                     11. 100 tamme Eesti 100 aastapäevaks projektiga ühinetud 2013 sügis.

____________________________________________________________________________________________________

12. 

____________________________________________________________________________________________________

13. Konkursil „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" tiitel  „Hea lasteaia edendaja 2018".