18.12.18

Väärtuskasvatus Tibutares

6.12.2018 omistas Tartu Ülikooli eetikakeskus Tabasalu Lasteaed Tibutarele statuudi ja logo "Hea lasteaia edendaja".

Suur tänu, et osalesite konkursil „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" ja õnnitlused  veelkord tiitli  „Hea lasteaia edendaja 2018" puhul. 
 
Meile antud tagasiside 
 
 

Tabasalu lasteaed Tibutarele on omistatud „Hea lasteaia rajaleidja" tiitel 13.12.2013 TÜ Eetikakeskuse poolt.

Eesmärk: „Hea lasteaia rajaleidja" auhinna ja logoga tunnustame õppeasutust, mis teeb

õppeasutuse arendamisel head tööd pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu

toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatavad lasteaiad oskavad tehtud tööd

eneseanalüüsi vormis hinnata. Sihtrühm: lasteaed, lastesõim

 

Sisu: „Hea lasteaia rajaleidja" konkursil osalevad lasteaiad esitavad TÜ eetikakeskusele

eneseanalüüsi raporti, kus tuginedes hea kooli/lasteaia mudelile

(http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/hea-kooli-mudel) kirjeldavad oma lasteaia tegevusi

nelja põhivaldkonna kaupa:

- õppe- ja kasvatustöö ning lapse arengu hindamine,

- õppimist ja kasvamist toetav keskkond,

- juhtimine ja eestvedamine,

- koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel.

 

Konkursitööde hindamisel arvestati lasteaedade oskust erinevaid hea lasteaia aspekte

kirjeldada, tuua näiteid, hea lasteaia aspektidega tegelemist tõendada, kitsaskohti ja

arenguvajadust analüüsida ning kitsaskohtadega tegelemist veenvalt näidata. Konkursil olid

hinnatud ka need andmekogumise viiside kirjeldused, mida lasteaed kavatseb tulevikus

kasutama hakata.

„Hea lasteaia rajaleidja" auhinna ja logo saaja märkab ja analüüsib oma tööd järgmistes aspektides:

- lapse individuaalsete vajaduste märkamine ja nendega õppe- ja kasvatustöös

arvestamine,

- lapse emotsionaalse ja sotsiaalse arengu toetamine,

- lasteaiameeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine,

- tervislike eluviiside kujundamine,

- koostöö lapsevanematega jpm.

Logo kasutamine:

- logo kasutamise õigus antakse lasteaiale üle koos „Hea lasteaia rajaleidja" auhinnaga,

- logo saadetakse auhinnatud lasteaedadele e-posti teel,

- logo võib kasutada lasteaia kodulehel, lasteaia trükistel ning lasteaia ruumide seintel

säilitades selle originaalkuju proportsioonid ja värvid,

- logo on mõeldud kasutamiseks üksnes auhinnatud lasteaiale, seda ei või jagada

teiste lasteaedadega.

2018 aastal koostatud konkursitöö, mis sai tunnustuse "Hea lasteaia edendaja 2018"

 Valmis väärtuskasvatuse konkursitöö statuudile "Hea lasteaia edendaja 2015" 

* Väärtuskasvatuse konkursitöö "Hea lasteaia rajaleidja 2013"

* 2012.aasta sügisest on meie lasteaia põhieesmärgiks väärtuskasvatus.

   Väärtuskasvatuse konkursitöö "Tahad latva ronida, hakka tüvest peale".

Toimetaja: REELI SIMANSON