24.10.16

LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMINE JA HINDAMINE

 

Lapse arengu hindamine lähtub Tabasalu lasteaed Tibutare pedagoogilise personali poolt välja töötatud ja pedagoogilise nõukogu poolt heaks kiidetud lapse õpitulemustest ning üldoskuste arengust (3-, 4-, 5-, 6- ja 7-aastaselt).

Kord õppeaastas (ajaperioodil märts- aprill) toimuvad arenguvestlused lastevanematega.

Arenguvestluste eesmärk on:

·         lapse arengu hindamine ja toetamine

·         tagasiside jagamine lapse arengust ja õppimise tulemustest

·         lapsevanemate seisukohtade ja ootuste väljaselgitamine.

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapse arengu hindamiseks vaatlevad ja jälgivad õpetajad (kõik lapsega tegelevad pedagoogid) lapsi igapäevatoimingutes, vabamängus ning õpetajate suunatud tegevustes.

Lisaks sellele on lapse arengu hindamise aluseks vestlused lapsega ja lapse tööd.

Hindamisel kasutatud meetodeid tutvustatakse lapsevanematele.

Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade arengutulemused. Üldoskustest ja valdkondade tulemustest lähtuvalt on koostatud arenguvestluste ettevalmistusleht lapsevanemale ja õpetajale.

Arenguvestluse korraldus:

Enne arenguvestluse toimumist täidavad ettevalmistulehe nii lapsevanemad kui ka õpetajad.

Arenguvestlused toimuvad kokkulepitud ajal.

 Arenguvestluse lõpus vormistatakse ühine arenguvestluse kokkuvõte, mis toob välja lapse tugevad ja toetust vajavad küljed ning lapsevanemate ja õpetajate tegevused lapse arengu toetamiseks.

Arenguvestlustel osalemine ei ole lapsevanemale kohustus, kuid vaieldamatult on see nii lapsevanemale kui ka õpetajatele suurepärane võimalus saada tagasisidet lapse arengust ning kokku leppida edasistes suunistes.

Jooksva õppeaasta lõpus teevad rühma õpetajad kokkuvõtte rühma laste arengu hindamise tulemustest, mis annab ülevaate rühma tasemest tervikuna ning millest lähtuvalt toimub järgmise õppeaasta planeerimine ning individuaalne töö lastega. Rühma üldise taseme kirjeldus on rühma õppe- ja kasvatustöö aruande üks osa.

Lisaks iga-aastasele lapse arengu hindamisele viiakse läbi 6-7aastaste laste koolivalmiduse hindamine selleks kohaldatud testide, intervjuude ja vaatluste abil.

Koolivalmiduse hindamine toimub kaks korda õppeaasta jooksul – sügisel ja kevadel. Koolivalmiduse analüüsimise tulemused tutvustatakse lapsevanematele. Kokkuvõtte laste koolivalmiduse tulemusest koostavad lapse arendamisega tegelenud õpetajad ja spetsialistid õppeaasta lõpuks koolivalmiduskaardile.

Lasteaia lõpetamisel väljastatakse lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaart (lisa 8), milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem kooli, kus tema laps asub koolikohustust täitma koos teiste sisseastumisdokumentidega.

AV ettevalmistusleht lapsevanemale (uued lapsed)

AV ettevalmistusleht lapsevanemale

AV küsimustik lapsevanemale

AV ettevalmistusleht koolieeliku vanemale

Toimetaja: REELI SIMANSON