Kunstiõpetajana töötab Tibutares õpetaja Ave Peebo.

Õpetaja Ave on kõrgharidusega vanemõpetaja, kellel on läbitud ka 160-tunnine kvalifikatsioonikursus. Tibutares töötab alates 03.10.1988.a.

Tibutare lasteaial on lisaks rühma kunstitegevustele lastel võimalik õppida kunsti looma koos eriharidusega kunstiõpetajaga alates 4.ndast eluaastast (4-5 aastaste rühm). Süvendatud kunstiõpetusel on ka eraldi ainekava (vt süvedatud kunstiõpetuse ainekava).

Kunstitegevuste tähtsus

Kunstitegevustes (joonistamine, voolimine, meisterdamine, kleepetöö) saab laps oma mõtteid, tundeid ja emotsioone väljendada. Kogu kujutav tegevus on ühendatud mänguga. Tähtis on lapse kogemus, tema elamus, tema eriline maailma nägemine, tema rõõm ja rahulolu. Kunstiline tulemus on teisejärguline.

Lapse töö olgu algusest lõpuni tema enda tehtud!

Lapse värvimaailm on eriline ja suhtumine värvidesse on tingitud emotsioonidest. Värve tutvustatakse lapsele lihtsate esemete, looduse ja praktiliste tegevuste kaudu.

Kunstiõpetuse üldeesmärgid:

 • äratada huvi erinevate kunstitegevuste vastu
 • õpetada tehnilisi oskusi ja vilumusi
 • arendada lapse mõlema käe väikesi lihaseid ja plastilist vormitunnetust
 • arendada lapse vaatlusoskust, tähelepanu, mõtlemist, loomingulisi võimeid
 • tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega

Kunstitegevuse kaudu toimub lapse:

 • vaatlusoskuse kujundamine
 • kehataju ja ruumilise mõtlemise arendamine
 • vormitaju arendamine
 • värvitaju arendamine
 • erinevate materjalide tundmise ja taju arendamine
 • töövahendite tundmise ja käsitsemisoskuse arendamine
 • valikute tegemisoskuse kujundamine

Põhisihiks on terve, elurõõmsa ja loova lapse kasvatamine ning selleks tingimuste loomine:

 • sobiv töökeskkond
 • huvitav teema
 • kvaliteetsed ja lapsesõbralikud materjalid - näpuvärvid, guaðð, vesivärvid, õlipastellid, rasvakriidid...
 • jõukohasus ja lapse individuaalsus
 • erinevad tehnikad
 • lapse eest ei tehta ära asju, millega ta ise hakkama saab
 • abi, kui laps seda vajab ja lubab

Väga oluline on lasta lapsel oma tööst rääkida ja oma mõttemaailma avada. Lapse iga töö omab kunstilist väärtust!

KÄSI AVAB MÕISTUSE

Ave Peebo

kunstiõpetaja