16.07.19

Tabasalu Lasteaed Tibutare õppe- ja kasvatustöö aluseks on õppekava.

Lasteaia eripärast lähtuvalt pakutakse lastele süvendatud kunstiõpetust alates 4-5 aastaste rühmast kunstiõpetaja juhendamisel, õpi-ja sotsiaalsete oskuste õppeprogramm Samm-Sammult alusel õpivad lapsed 3-7 aastani (alates 2017/2018 õa kõik rühmad) ja robootika õppetegevused on lõimitud õppeprotsessi kõigile koolieelikutele (6-7 aastaste rühmadele). Lisaks oleme alates 2010 ühinenud Tervist Edendavate Lasteaedade perega ja meil on õppekavas eraldi tervisekasvatuse osa.

Õppekavast sätestatud ainevaldkondade eesmärkidele valib pedagoogiline personal lastevanemate tagasisidest ning õppe-kasvatustöö analüüsist lähtuvalt igaks õppeaastaks põhieesmärgid, millest lähtutakse õppe-kasvatusprotsessi planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel.

Tabasalu Lasteaias Tibutare läbiviidava õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad, õppeprojektid), üldõpetus ning  õppeainete lõimimine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

 • arvestatakse iga lapse individuaalseid eripärasid ning tema arengupotentsiaali
 • õppe-kasvatustegevused on ea- ja võimetekohased
 • lapse arengus on suur tähtsus mängul ja õppetegevusel läbi arendava mängu
 • lapsel on võimalus teha valikuid
 • toetatakse lapse loovust
 • konkreetsed tegevused ja mängud planeeritakse lähtuvalt lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevatest teemadest, laste huvidest ja õhinapõhist õpet toetavate teemadest lähtuvalt
 • luuakse lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond, mis tagab lapsele turvatunde ning eduelamused
 • väärtustatakse demokraatlikke ja humaanseid suhteid, lasteaia põhiväärtusi
 • teadmisi omandatakse tegutsedes
 • luuakse tingimused lapse tervise hoidmiseks ja edendamiseks ning liikumisvajaduse rahuldamiseks
 • olulised tegevused - vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine, seostamine, järeldamine, väljendamine, katestamine, küsimine ja küsimustele vastuste otsimine
 • eelkoolieas on oluline vahetu tajumine, selle kirjeldamine ning vaadeldu kujundlik väljendamine - maalimine, voolimine, meisterdamine jne
 • planeerimisel liigutakse lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule
 • oluline on erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimimine ning üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kogu õppe-kasvatusprotsess toimub kodu ja lasteasutuse koostöös, kus väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teiste kultuuride eripäraga

Õppetöö korraldus

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi on rühmade nädala tegevuskavas soovituslikult järgnevalt (lõimitud omavahel lapse jaoks mängulise tegevuse kaudu):

Õppe- ja kasvatus-tegevused

Tegevuskordi nädalas

kuni 3 aastased

3-4 aastased

4-5 aastased

5-6 aastased

6-7 aastased

Mina ja keskkond: loodusõpetus, inimeseõpetus, tervisekasvatus, liiklusõpetus, sotsiaalsed-, enesekohased-, mängu- ja õpioskused

1

2

2

2

2

Keel ja kõne: lastekirjandusega tutvumine, jutustamine, luuletuste õppimine, vestlemine, arutamine, lavastus- ja situatsioonimängude mängimine, sõna- ja häälikumängud, kirjutamise eelharjutused

2

3

3

3

4

Matemaatika: rühmitamine, järjestamine, võrdlemine, arvutamine, mõõtmine (suurused), kujundite tundmaõppimine, orienteerumine ajas ja ruumis

1

1

1

1

2

Kunstiõpetus rühmas (sh meisterdamine, voolimine)

3

3

2

2

2

Kunstiõpetus(eritehnikad kunstiõpetaja juhendamisel)

-

-

1

2

2

Muusikaõpetus

2

2

2

2

2

Liikumisõpetus

2

2

2

2

2

KOKKU

11

13

13

14

16

Antud tabel toetab õpetajat planeerimisel ja õppevaldkondade õpieesmärkide täitmiseks tegevuste kavandamisel. Lasteaia õppetegevused ei toimu õppeaine tunnina, vaid aktiivõppemeetodeid kasutades lõimitud õppetegevusena, kus lõimitud tegevuse käigus laps omandab oskusi, teadmisi korraga mitmest õppevaldkonnast,

Ajaliselt on määratud muusikategevuste (3-7aastased), liikumistegevuste (3-7aastaste) ja kunstitegevuste (4-7aastased) ajad- seotud konkreeetse ruumi kasutamise ajakava planeerimisvajadusega. Rühmade õppe-kasvatustegevustes otsustavad rühma õpetajad õppetöö läbiviimise aja nädala ja päeva lõikes.

Toimetaja: REELI SIMANSON