2023 aasta osalustasu määrad

Seoses miinimumpalga tõusuga muutub lapsevanema kaetava osa määr koolieelses lasteasutuses alates 1. jaanuar 2023:

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 €);

Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus);

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2023. aastal 72,5 €).

Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.

Harku Vallavalitsuse vastavat korraldust saad lugeda siit:

Alates 1.veebruar 2023 on toidupäeva maksumus 2.50 (hoolekogu otsus nr. 1 vv 06.02.2023.

 

Vanem info:

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav Harku vallavalitsuse kodulehel: https://www.harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle kord 

ALATES jaanuar 2022 kohatasu

Lapsevanema poolt kaetava vanema osa suurus vastavalt kehtestatud määrale 2022. aastal määruse § 2 lõikest 1 tulenevalt 20% osa määra korral 130,8 eurot; 

määruse § 2 lõikest 1tulenevalt 10% osa määra korral 65,4 eurot;
määruse § 2 lõikest 12 tulenevalt 15% osa määra korral 98,1 eurot. 

 

Alates 1.09.2022 on toidupäeva maksumus 2 eurot (hoolekogu otsus nr 2. v.v. 28.02.2022)

Alates jaanuar 2021 kohatasu

2022. aastal tõuseb alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2022. aastast on alampalgamääraks 654 eurot.

Lasteaia kohatasu määrad

 • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2021 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast
 • (2022. aastal 130,8 €);
 • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2022. aastal 98,1 € kuus);
 • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2022. aastal 65,4 €).

 

LASTEAIA KOHATASU MÄÄRAD ALATES 2020. AASTAST

 

Seoses miinimumpalga tõusuga muutub lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa määr alates 1. jaanuar 2020:
1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2020. aastal 116,8 €);
2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2020. aastal 87,6 € kuus);
3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2020. aastal 58,4 €)
4. Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.
Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav Harku vallavalitsuse kodulehel: https://www.harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine.
 
Lugupidamisega
Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Info 2019 koht

Kohatasu neli määra 0-20% kuutasu alammäärast alates 1. jaanuar 2019

 1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2019. aastal 108 €);
 2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2019. aastal 81 € kuus);
 3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2019. aastal 54 €)
 4. Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.

NÄIDE: Kui eelmisel aastavahetusel olid lapse mõlemad vanemad Harku valla elanikud, siis lapse kohatasu aastal 2018 oli 50 € kuus. Kui eeloleval aastavahetusel on lapse üks vanem Harku valla elanik ja teine vanem Tallinna elanik, siis on aastal 2019 on lapse kohatasuks 81 € kuus.       

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on

 • vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
 • lesk või;
 • vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

Pereks loetakse:

 • abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
 • ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.

Kohatasu suuruse määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja vanemaid teavitatakse sellest rahandusosakonna poolt, koos esimese esitatava arvega. Vanema avalduse alusel, koos tõenduspõhiste dokumentidega võib sotsiaal- ja tervishoiuosakond määrata vanemale soodsama kohatasu määra.

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav SIIT.


Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise muudatusenahakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul, kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem, kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Seega saab lapsevanem kaks arvet. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik. Vallavalitsus palub lapsevanemal enne lapsehoiuga lepingu sõlmimist tutvuda lapsehoiuteenuse hinnakirjaga.


Täpsem info (taotluste vormid, avaldused, erijuhud, sissekirjutus) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialist Kadi Netse (e-posti aadress: kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo (e-posti aadress: kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869). Täpsem info (arved) vallavalitsuse pearaamatupidaja Helje Rätsepp (e-posti aadress: helje.ratsepp@harku.ee, tel: 600 3852).

2018 kohatasu määrad

1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR

Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

Kohatasu kujunemine alates 1. jaanuar 2018

 1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 10% alammäärast, ehk 50 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Üksikvanemaks loetakse vanemat, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Harku Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kui vanem saab dokumentaalselt tõestada, et kasvatab last või lapsi üksi, see tähendab, et leibkonnas puudub teine lapsevanem, siis on vallavalitsusel õigus nende alusel ka erandeid teha. Tõendusdokumentideks võivad olla näiteks elatisrahade väljamaksmise või hooldusõiguse jagamise kohtumäärused, abielulahutuse tunnistus vms. Sellisel juhul tuleb vanemal esitada vastavasisuline taotlus Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialist Kadi Netse (e-mail: kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo (e-mail: kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869) poole.

 1. Kui ühe vanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel 15% alammäärast, ehk  75 eurot kalendrikuus lapse kohta.
 1. Kohatasust vabastatakse (ehk alammäär 0%)  need pered, kus on kolm või enam kuni 16 (k.a.) või kuni 19-aastast põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta (k.a. õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni) last ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on vanema osa määra kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald.
 1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 20% alammäärast ehk 100 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise muudatusena hakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info 2017 aasta kohta

Lähtuvalt Harku Vallavolikogu määrusest "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" ja Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrusest nr.139 "Töötasu alammäära kehtestamine" on alates 1. jaanuarist 2017 lasteaia kohatasu 70,50 € kuus.