8.12.22

ÕK eesmärkidest ja laste arengu täpsustunud analüüsist lähtuvad planeeritud õppetegevused algavad septembri 3.ndast nädalast.

2.-13. september jälgivad ja analüüsivad õpetajad laste arengutaset, mille alusel täpsustatakse rühma õppeesmärke ja kavandatakse indivisuaalne töö iga lapse arengu toetamiseks.Toimuvad nii muusika, liikumise, kunstiõpetuse tegevused ja rühmade mänguline õpe, et täpsustada laste arengutaset, mille alusel algab süsteemne õppetöö.

Lasteaia eripärast tulenevad prioriteedid 2022/2023 õppeaastal on terviseedendus, loodus-ja keskkonnaharidus (k.a. KIK projekt, õuesõpe), väärtuskasvatus ettevõtlikkuse oskuse arendamiseks (koos sotsiaalsete ja õpioskuste õppeprogrammiga Samm-Sammult), süvendatud kunstiõpetus (alates 4-5 aastaste rühmast) ja robootika (6-7 aastaste rühmas).

2022/2023 õppeaasta PÕHIEESMÄRGID (tulenevad 2022-2025 AK-st)

1. Lasteaia personal rakendab õppemetoodikaid, töökorralduslikke lähenemisi, mis toetavad iga lapse arengut ning lapsed õpivad rõõmsameelselt, loovalt, mitmekülgselt.

2. Ettevõtlikkuse õpe on viidud uuele tasandile laste ettevõtlikkust suunava metoodika ja projektõppe rakendamise toel. 

 

Lisaks on igal rühmal püstitatud oma pririteetne eesmärk, mis lähtub antud rühma laste arenguvajaustest.

Eesmärkide realiseerimine toimub lähtuvalt lasteaia tegevuskavast, rühmades koostatud tegevuskavade, erialaspetsialistide tööplaanide ning terviseedenduse tegevuskava alusel. 

Konkreetsed õppe- ja kasvatustegevuse nädalaplaanid koostavad rühmad ja erialaspetsialistid nädala lõikes.

Täpsemat infot rühmade tegevuse kohta vaata rühmade alt.

Tabasalu Lasteaed Tibutare õppekavast väljavõte:

Õppe- ja kasvastustegevuse valdkondade üldeesmärgid ja -teemad

KEEL JA KÕNE

Üldeesmärgid:

 • igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana ning vestluse algatajana toimetulekuoskuse kujundamine
 • laste tundeelu rikastamine ning positiivsete elamuste pakkumine lastekirjanduse abil ning igapäevategevustes
 • laste julgustamine eneseväljendamiseks ja esinemiseks
 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu ning lugemise ja kirjutamise algoskuste kujundamine

MINA JA KESKKOND

Üldeesmärgid:

 • oma mina ning enda ja teiste rollide adumine inimsuhetes
 • reeglite ja üldinimlike väärtuste tundmaõppimine ning adumine
 • erinevate kommete ja traditsioonidega tutvumine

Üldteemad:

 • TERVIKLIK MINA: Enesetutvustamine. Sotsiaalsete rollide tajumine. Tervisliku eluviisi teadvustamine.
 • REEGLID JA VÄÄRTUSED: Üldiste viisakusreeglite järgimine. Sõpruse väärtustamine. Moraalinormide tundmine ja salliv suhtumine erinevustesse.
 • KOMBED JA TRADITSIOONID: Kodu ja perekonna väärtustamine. Rahvuskultuuri tundmine.
 • TURVALISUS: Liiklusohutusnõuete tundmine. Muude ohtude teadvustamine. Laste esmaabi (ohtude vältimine, enda ja teise aitamine õnnetuse korral 5-7 aastased)

LOODUS

Üldeesmärgid:

 • huvi äratamine looduse ja keskkonna vastu läbi tunnetamise, uurimise, vaatlemise, kogemise ja leiutamise, mille läbi kujuneb terviklik maailmapilt
 • taime- ja loomariigi mitmekesisusega ning elukooslustega tutvumine
 • ilmastiku muutustega tutvumine erinevatel aastaaegadel
 • loodust ja keskkonda hoidva ja säästva mõtteviisi kujundamine
 • arusaama kujundamine, et inimese tegevus mõjutab keskkonda ja vastupidi ning enese ja teiste tegevuse tagajärgede märkamine lähiümbruses
 • tehismaailmaga - inimese loodud maailmaga - ning tehismaailma mõjuga loodusele ja inimesele tutvumine

Üldteemad:

 • TAIME- JA LOOMARIIK: Kodukoha taimed. Kodukoha metsloomad. Koduloomad. Kalad. Põhja- ja lõunamaaloomad.
 • MUUTUMINE LOODUSES: Aastaaegade vaheldumine ja rütmilisus. Areng taime- ja loomariigis.
 • ELUKESKKOND: Valguse, soojuse, vee ja õhu tähtsus. Eluskooslused - mets, soo, raba, niit.
 • INIMENE JA LOODUS: Tööd looduses. Esivanemate looduskäsitlus ja rahvakalender. Loodushoid.

LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE

Üldeesmärgid:

 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu
 • lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamine
 • lapse kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemise toetamine ja suunamine

LASTEKIRJANDUSEGA TUTVUMINE

Üldeesmärgid:

 • ilukirjanduse kaudu laste tundeelu rikastamine
 • laste teadmiste ümbritsevast elust, kodust ja kodumaast avardamine
 • tähelepanu, vaatlemis- ja kuulamisoskuse arendamine
 • kõnes selge eneseväljendusoskuse arendamine
 • luulel, jutul, vanasõnal, kõnekäänul ja mõistatusel vahettegemise oskuse kujundamine
 • igapäevaelus raamatute kasutamise oskuse kujundamine

TERVISEKASVATUS

Üldeesmärgid:

 • lapse tervelt kasvamise ja arenemise toetamine
 • eelduste loomine, et lapses kujuneksid tervislikud harjumused ning toimetulek elus tervist kahjustamata
 • teadmiste andmine inimese keha kohta, iseenese ja tähtsamate elundite elutegevuse tundmaõppimine
 • lastevanematega koostöö süvendamine, et soodustada lapse tervislike harjumuste kujunemist

Üldteemad:

 • MINA: nimi, poiss, tüdruk
 • TERVISELE KASULIK JA KAHJULIK: liikumine, toit, puhtus, hammaste hooldamine, töö ja puhkus, uni, sotsiaalne keskkond (sõbralikkus, teistega arvestamine, andestamine, vägivallatus), looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus)
 • INIMESE KEHA: tunne iseennast, poiss, tüdruk, kehaosad
 • INIMESE ELURING: sünd ja surm, noored ja vanad, lapsed ja täiskasvanud
 • OHUTUS JA TERVIS: ohud liikluses, looduses, kodus

LIIKLUSKASVATUS

Üldeesmärgid:

 • liikluskasvatuse seostamine erinevate tegevustega
 • laste suunamine üksteist arvestavateks liiklejateks, kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda
 • liiklemisoskuste kujundamine, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevate liiklusolukordades

MATEMAATIKA

Üldeesmärgid:

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 •  tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 • mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Üldteemad:

 • hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
 •  suurused ja mõõtmine;
 • geomeetrilised kujundid;
 • orienteerumine ajas ja ruumis

KUNSTIÕPETUS

Üldeesmärgid:

 • vaatlemis-, võrdlemis- ja analüüsimisvõime arendamine ja kujundamine
 • nähtu, kogetu ja tunnetatu kujutamine kunstiliste vahenditega
 • erinevate kunstiõpetuse töövahendite kasutamine
 • erinevate kunstitehnikate kasutamine
 • kunstiõpetuses omandatu sidumine teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega
 • loova fantaasia ja mõtlemise, ilumeele, algatusvõime ning eneseväljendamise ergutamine ja arendamine
 • lapse käelise tegevuse ja peenmotoorika ning silma ja käe koostöö arengu suunamine
 • rahvakunstiga tutvumine

Üldteemad:

 • joonistamine
 • maalimine
 • voolimine
 • kleepimine
 • meisterdamine

MUUSIKAÕPETUS

Üldeesmärgid: 

 • positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse
 • lapse tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu ning laste muusikaeelistuste suunamine
 • muusika kuulamine, laulmine, lastepillidel mängimine ning liikumine ja tantsimine muusika või laulu saatel
 • muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt eneseväljendamine
 • kollektiivse ja individuaalse musitseerimise ja esinemisoskuse arendamine

Üldteemad:

 • muusika kuulamine
 • laulmine
 • rütmiline liikumine
 • mäng lastepillidel

LIIKUMINE

Üldeesmärgid:

 • lapse füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine, psühhomotoorse, sotsiaalse ja tunnetusliku arengu ergutamine
 • huvi suunamine aktiivse liikumise, sportimise ja spordi vastu
 • liikumise ja liikumisohutuse tedmiste-oskuste kujundamine
 • rühmas ja mängudes aktiivse tegutsemise kujundamine

Üldteemad:

 • liikumisalased üldteadmised;
 • hügieen ja liikumisohutus;
 • individuaalne kehaline areng ja enesekontroll;
 • vahendite käsitsemine;
 • orienteerumine;
 • võimlemine ja rütmika;
 • erinevad spordialad;
 • põhiliikumised;
 • liikumismängud, sportlike elementidega mängud;
 • talvealad;
 • loodusliikumine.
Toimetaja: REELI SIMANSON