22.01.17

Tabasalu lasteaed Tibutare õppe- ja kasvatustöö aluseks on õppekava.

Lasteaia eripärast lähtuvalt pakutakse lastele süvendatud kunstiõpetust alates 4-5 aastaste rühmast kunstiõpetaja juhendamisel, õpi-ja sotsiaalsete oskuste õppeprogramm Samm-Sammult alusel õpivad lapsed 3-6 aastani (alates 2017/2018 õa kõik rühmad) ja robootika õppetegevused on lõimitud õppeprotsessi kõigile koolieelikutele (6-7 aastaste rühmadele). Lisaks oleme alates 2010 ühinenud Tervist Edendavate Lasteaedade perega ja meil on õppekavas eraldi tervisekasvatuse osa.

Õppekavast sätestatud ainevaldkondade eesmärkidele valib pedagoogiline personal lastevanemate tagasisidest ning õppe-kasvatustöö analüüsist lähtuvalt igaks õppeaastaks põhieesmärgid, millest lähtutakse õppe-kasvatusprotsessi planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel.

Tabasalu lasteaias Tibutare läbiviidava õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

 • arvestatakse iga lapse individuaalseid eripärasid ning tema arengupotentsiaali
 • õppe-kasvatustegevused on ea- ja võimetekohased
 • lapse arengus on suur tähtsus mängul ja õppetegevusel läbi mängu
 • lapsel on võimalus teha valikuid
 • toetatakse lapse loovust
 • konkreetsed tegevused ja mängud planeeritakse lähtuvalt lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevatest teemadest
 • luuakse lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond, mis tagab lapsele turvatunde ning eduelamused
 • väärtustatakse demokraatlikke ja humaanseid suhteid
 • teadmisi omandatakse tegutsedes
 • luuakse tingimused lapse tervise hoidmiseks ja edendamiseks ning liikumisvajaduse rahuldamiseks
 • olulised tegevused - vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine, seostamine, järeldamine, väljendamine, küsimine ja küsimustele vastuste otsimine
 • eelkoolieas on oluline vahetu tajumine, selle kirjeldamine ning vaadeldukujundlik väljendamine - maalimine, voolimine, meisterdamine jne
 • planeerimisel liigutakse lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule
 • oluline on erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade integratsioon ningüldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kogu õppe-kasvatusprotsess toimub kodu ja lasteasutuse koostöös, kus väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teiste kultuuride eripäraga

Õppetöö korraldus

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi on rühmade nädala tegevuskavas järgnevalt:

Õppe- ja kasvatus-tegevused

Tegevuskordi nädalas

kuni 3 aastased

3-4 aastased

4-5 aastased

5-6 aastased

6-7 aastased

Mina ja keskkond: loodusõpetus, inimeseõpetus, tervisekasvatus, liiklusõpetus, sotsiaalsed-, enesekohased-, mängu- ja õpioskused

1

2

2

2

2

Keel ja kõne: lastekirjandusega tutvumine, jutustamine, luuletuste õppimine, vestlemine, arutamine, lavastus- ja situatsioonimängude mängimine, sõna- ja häälikumängud, kirjutamise eelharjutused

2

3

3

3

4

Matemaatika: rühmitamine, järjestamine, võrdlemine, arvutamine, mõõtmine (suurused), kujundite tundmaõppimine, orienteerumine ajas ja ruumis

1

1

1

1

2

Kunstiõpetus rühmas (sh meisterdamine, voolimine)

3

3

2

2

2

Kunstiõpetus(eritehnikad kunstiõpetaja juhendamisel)

-

-

1

2

2

Muusikaõpetus

2

2

2

2

2

Liikumisõpetus

2

2

2

2

2

KOKKU

11

13

13

14

16

 Ajaliselt on määratud muusikategevuste (3-7aastased), liikumistegevuste (3-7aastaste) ja kunstitegevuste (4-7aastased) ajad. Rühmade õppe-kasvatustegevustes otsustavad rühma õpetajad õppetöö läbiviimise aja nädala lõikes.

Toimetaja: REELI SIMANSON