31.12.17

Tabasalu lasteaia Tibutare õppekava on töövahend, mis suunab meie lasteaias käivate laste õppe-kasvatusprotsessi.

Õppekava sisuks on:

 • väärtused ja kasvukeskkond
 • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
 • õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted
 • õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
 • õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad (eesmärgid, sisu ja õpitulemused)
 • lapse individuaalsuse toetamine
 • lapse arengu hindamise ja analüüsimise koraldus ja metoodika
 • koostöö huvigruppidega

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse määrusele 01.09.2008.a. "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Selleks on vaja:

 • luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;
 • soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;
 • toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;
 • toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.

Kogu õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias. Iga õppeaasta alguses saadavad rühmaõpetajad vanematele antud vanuserühma õppesisu ja oodatavad õpitulemused õppevaldkonniti rühma listide kaudu.

Toimetaja: REELI SIMANSON