20.11.18

 

Üksikud vabad kohad Harku valla lasteaedades alates 1. detsembrist 2018:

Üksikutele  vabadele kohtadele Harku valla lasteaedades alates 1. detsembrist 2018 lisandus veel kaks kohta Rannamõisa lasteaias. .

Soovijatel palume saata motiveeritud avaldus hiljemalt 28. novembriks 2018 haridus- ja kultuuriosakonna juhatajale e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee. Avalduse esitajaid teavitatakse otsusest hiljemalt 30. novembril 2018.a. Taotlus peab olema tehtud ka www.haldo.ee

Lisaks Harku valla kodulehele on, üksikud vabad kohad näha  www.haldo.ee

rubriigis uudised.  

 

Lapse sünniaja vahemik

Kohtade arv 1.12.18

Alasniidu lasteaed

1.10.2012 - 30.09.2013

4

Pangapealse lasteaed

1.10.2012 - 30.09.2013

1

Harku lasteaed

1.10.2011 - 30.09.2012

4

Tabasalu Tibutare LA

1.10.2014-30.09.2015

1

Tabasalu lastehoid

1.10.2015-30.09.2016

1

Rannamõisa lasteaed

1.10.2015-30.09.2016

2

 

 

Lugupidamisega

Aivar Soe
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 

 

Järgmise aasta veebruaris avatavasse Harkujärve lasteaeda on esitatud kolmkümmend koha taotlust. 15.11.18 seisuga soovitakse 10 kohta sel õppeaastal kaheaastaseks saavatele lastele, kaheaastastele  lastele soovitakse 12 kohta, 4-5aastastele lastele soovitakse 3 kohta.  Lisaks on veel neli last, kes kohta soovivad ja kellele on sel aastal juba üks koha pakkumine tehtud. Harkujärve taotluste vastuvõtu esimene ring suletakse 17. detsembril jagamaks esimese ringi pakkumisi. Olenevalt vajadusest avatakse uus taotluste ring uuel aastal, peale kohapakkumiste vastuvõttu.   

Lisaks Harku valla kodulehele on, üksikud vabad kohad näha  www.haldo.ee

 

Lasteaiakohtade taotlemine uue õppeaasta künnisel

/Info saabus 09.08.2018/

Vähemalt pooleteise aastaste laste vanemad saavad esitada lasteaiakoha taotlusi e-keskkonnas https://www.haldo.ee/ juba 1. septembril algavaks uueks õppeaastaks 2018/19. Kui vanem  märkis HALDOS, et on nõus lasteaiakoha asendamisega lapsehoiuteenusega, siis tuleb tal leida oma lapsele vaba koht sobivas eralapsehoius (vt ,http://www.harku.ee/lapsehoiuteenus). Eralapsehoius käiva lapse kohatasu tasub vanem vallavalitsusele samadel alustel, kui valla lasteaias käiva vanema laps (vt http://www.harku.ee/lapsehoiuteenus).

Meie lasteaedade pered täienevad augustis üle 210 uue särasilmse lapsega. Kevadel kolmeaastaste laste rühmade moodustamise järel lasteaedades oli võimalus pakkuda sel aastal rekordiliselt palju kohti kaheaastastele lastele (üle 90-le). Rannamõisa lasteaias loodi eraldi kaheaastaste laste rühm, teistes lasteaedades on kaheaastased lapsed koos vanemate lastega. Järgmisel aastal kuue rühmaga lasteaia avamine Harkujärvel võimaldab lasteaiakohtade nõudluse meie vallas täielikumalt rahuldada.

Üksikud vabad kohad lasteaedades jagatakse soovijate vahel augustis. Lasteaiad selgitavad ja avalikustavad kodulehtedel üksikud vabad kohad (kahe- kuni kuueaastastele lastele). Vallavalitsus avalikustab 33. nädalal kodulehel kõigi valla lasteaedade üksikud vabad ja taotlemise tingimused. Vallavalitsus koos lasteaia juhtidega jagab kaalutlusõigusega taotlejate vahel üksikud vabad kohad.

 

 

Lugupidamisega

Aivar Soe
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastuvõtt ja väljaarvamine

 

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord siit

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus e-keskkonnas
 

Täiendavate küsimuste korral lasteaia järjekorra osas palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonna spetsialisti Kristel Marmori poole (Kristel.Marmor@harku.ee)  poole telefonil 606 3805  või e-posti teel: aivar.soe@harku.ee 

1. veebruarist 2018 saab esitada veebikeskkonnas HALDO https://www.haldo.ee/ lasteaia kohataotlusi 2018/19 õppeaastaks 3-aastaste rühmadesse. 

Harku Vallavalitsus võtab 1.-28. veebruarini HALDOS vastu lasteaiakoha taotlusi 2018/19 õppeaastaks vanematelt, kelle laps on sündinud ajavahemikul 01.10.2014-30.09.2015. Taotluse peavad HALDOs esitama lasteaiakoha saamiseks nii need vanemad, kes ei ole siiani oma lapse andmeid HALDOsse sisestanud ega taotlust esitanud, kui ka need vanemad, kes on oma lapse juba varasemalt HALDOsse kandnud ja kohataotluse käesolevaks õppeaastaks esitanud – varasemad taotlused ei kandu automaatselt uude õppeaastasse üle.

Lapsevanemate esitatud  taotluste alusel selgub märtsis järgmise õppeaasta 3-aastaste lasteaiakohtade vajadus. Sellest lähtudes otsustatakse rühmade avamine valla lasteaedades ja saadetakse kohapakkumised.  Kui 3-aastaste laste rühmad lasteaedades on komplekteeritud, siis saame otsustada, millistes lasteaedades ja kui palju on võimalik luua kohti järgmiseks õppeaastaks noorematele lastele (2-aastased) ja vanematele lastele (4-6-aastased). Nooremate ja vanemate laste taotluste vooru avamisest järgmiseks õppeaastaks HALDOs teavitame Harku valla kodulehel.

Kohapakkumisel on kõige tähtsam lapsevanema soov. Kui aga kohti on vähem kui lastevanemate soove, siis toimub jagamine prioriteetide alusel: kaugus lasteaiast (eelis lähemal elaval lapsel), lapse vanus (eelis vanuserühmas vanemal lapsel), õe ja venna käimine ühes lasteaias (eelistatud laps, kelle samas lasteaias käiv õde-vend on noorem).

NB! Lapsevanematel, kes esitavad taotluse lapsele, kelle õde-vend juba käib Harku valla lasteaias, tuleb taotluses õe-venna käimine samas lasteasutuses uuesti märkida, sest selline info isikukoodi põhjal  vallavalitsusel puudub.

Kohataotluste esitamine käesolevaks õppeaastaks (2017/18) on HALDOS  on avatud kuni 31. augustini 2018. 

 

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe: aivar.soe@harku.ee; tel 606 3800.

 

Tibutare lasteaed korraldab igal aastal maikuus lahtiste uste päeva, kus saab asutusega tutvuda, saada vastused oma küsimustele, allkirjastada kohapeal kohakasutuse leping lasteaiaga. 

 

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg lasteaia direktoriga: 15. juuni 2018. Rühmade komplekteerimise tähtaeg Tibutare lasteaias 20.juuni 2018. Ettemaksu arve tasumise tähtaeg 25.06.18. Ettemaksu tasumine annab õiguse alustada lasteaiakoha kasutamist 2018/2019 õa-l. Uued rühmad avame 1. august 2018, mis ei tähenda, et kohustus oleks kohta kasutama hakata kohe augusti alguses. Uus õppeaasta algab 1. sept 20178a. 
 

Lasteaia KOHATASU siit
 

EELTEAVITUS Kohatasu muutub 1. jaanuar 2018 a.

/Eelinfo Harku Vallavolikogu esimehe Kalle Pallingu pöördumisest, e-kiri 22.12.2017/

 

Austatud lapsevanem!

Uuest aastast vabastatakse Harku valla lasterikkad pered lasteaia kohatasust ja langetatakse lasteaia kohatasu.

Lasteaia kohatasu lapsevanema poolt kaetava osa suurus on seotud riikliku alampalgaga, moodustades sellest käesoleval aastal 15%. Senise korra asemel seatakse alates 1. jaanuarist 2018 aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast.

Lasterikkad pered kohatasust priiks

Uuest aastast plaanib vald täielikult vabastada lasteaia kohatasust lasterikkad pered. Need on pered, kus kasvab kolm või enam last. Vabastus kehtib kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. See soodustus kehtib juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31.detsembri 2017 seisuga Harku vald.

Lasteaia kohatasu soodustus Harku valla elanikele

Lapsevanemate poolt kaetavaks lasteaia kohatasu suuruseks saab olema 10%. Selline kohatasu soodustus hakkab kehtima juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31.detsembri 2017 seisuga Harku vald.

Kuna 2018. aasta alampalgamääraks on kokku lepitud 500 eurot, kujuneb uuest aastast plaanitava lasteaia kohatasu hinnaks vallaelanikest lapsevanematele 50 eurot kuus.

Oluline tähtaeg – 31. detsember

Tasuta lasteaiakoha taotlemiseks või kohatasu soodustuse saamiseks palume õigeaegselt üle vaadata ning vajadusel muuta registreeritud elukoht.

Täpsem info avaldatakse Harku valla kodulehel www.harku.ee.

 

Rahulikku pühadeaega!

Kalle Palling

 

Harku Vallavolikogu esimees

Tere lugupeetud Harku valla lapsevanemad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Info ja pöördumine, Harku Vallavalitsus vallavanem  Erik Sandla, e-kiri 29.12.2017/

 

Harku Vallavolikogu võttis 28. detsembri istungil vastu ja kiitis heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Taotlusi elukoha registreerimiseks Harku valda saab esitada e-riigi portaalis kuni 31. detsembrini 2017 (kaasa arvatud). Link elukohateate esitamiseks: (https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=%21rrteenus.avaldused%3Ftab%3Duusavaldus%26tutvustus%3D1%26aliik%3DA01)

Toetuste ja taotluste vormid

https://www.harku.ee/toetused-ja-taotluste-vormid

 

Kuna uus Harku vallavolikogu ja -vallavalitsus alustas oma uue koosseisuga sisulist tööd novembris, siis jäi meil koalitsioonilepingust tuleneva vastava määruse ettevalmistamiseks ja lapsevanemate teavitamiseks piiratud aeg. Loodan  Teie mõistvale suhtumisele.

 

Samas, et saaksite võimalikult kiirelt reageerida, siis lisasin üleval pool kaks olulist linki.  Ühelt lingilt on võimalik kuni 31.12.2017 enda elukoht Harku vallas registreerida ja teiselt lingilt saate vajaliku taotluse täita ja meile esitada.

 

Toredat aastavahetust ja edukat uut aastat!

 

Erik Sandla

 

 

 

Vallavanem
Harku Vallavalitsus

 

 

E-kirjaga kaasas olev täpsustav fail:

/documents/5126258/5132863/Lasteaia+kohatasu+1.01.2018.pdf/64ad33aa-2be8-4b45-a047-1c165d0e8dd5