« Tagasi

1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR

Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

Kohatasu kujunemine alates 1. jaanuar 2018

  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 10% alammäärast, ehk 50 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Üksikvanemaks loetakse vanemat, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Harku Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kui vanem saab dokumentaalselt tõestada, et kasvatab last või lapsi üksi, see tähendab, et leibkonnas puudub teine lapsevanem, siis on vallavalitsusel õigus nende alusel ka erandeid teha. Tõendusdokumentideks võivad olla näiteks elatisrahade väljamaksmise või hooldusõiguse jagamise kohtumäärused, abielulahutuse tunnistus vms. Sellisel juhul tuleb vanemal esitada vastavasisuline taotlus Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialist Kadi Netse (e-mail: kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo (e-mail: kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869) poole.

  1. Kui ühe vanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel 15% alammäärast, ehk  75 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  1. Kohatasust vabastatakse (ehk alammäär 0%)  need pered, kus on kolm või enam kuni 16 (k.a.) või kuni 19-aastast põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta (k.a. õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni) last ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on vanema osa määra kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald.
  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 20% alammäärast ehk 100 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise muudatusena hakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik.

Lisainfo küsimiseks pöörduge palun Harku Vallavalitsuse haridusspetsialisti Markus Metsaru poole (e-mail: markus.metsaru@harku.ee, tel: 5551 0516).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EELTEAVITUS Kohatasu muutub 1. jaanuar 2018 a.

/Eelinfo Harku Vallavolikogu esimehe Kalle Pallingu pöördumisest, e-kiri 22.12.2017/

 

Austatud lapsevanem!

Uuest aastast vabastatakse Harku valla lasterikkad pered lasteaia kohatasust ja langetatakse lasteaia kohatasu.

Lasteaia kohatasu lapsevanema poolt kaetava osa suurus on seotud riikliku alampalgaga, moodustades sellest käesoleval aastal 15%. Senise korra asemel seatakse alates 1. jaanuarist 2018 aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast.

Lasterikkad pered kohatasust priiks

Uuest aastast plaanib vald täielikult vabastada lasteaia kohatasust lasterikkad pered. Need on pered, kus kasvab kolm või enam last. Vabastus kehtib kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. See soodustus kehtib juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31.detsembri 2017 seisuga Harku vald.

Lasteaia kohatasu soodustus Harku valla elanikele

Lapsevanemate poolt kaetavaks lasteaia kohatasu suuruseks saab olema 10%. Selline kohatasu soodustus hakkab kehtima juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31.detsembri 2017 seisuga Harku vald.

Kuna 2018. aasta alampalgamääraks on kokku lepitud 500 eurot, kujuneb uuest aastast plaanitava lasteaia kohatasu hinnaks vallaelanikest lapsevanematele 50 eurot kuus.

Oluline tähtaeg – 31. detsember

Tasuta lasteaiakoha taotlemiseks või kohatasu soodustuse saamiseks palume õigeaegselt üle vaadata ning vajadusel muuta registreeritud elukoht.

Täpsem info avaldatakse Harku valla kodulehel www.harku.ee.

 

Rahulikku pühadeaega!

Kalle Palling

 

Harku Vallavolikogu esimees

Tere lugupeetud Harku valla lapsevanemad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Info ja pöördumine, Harku Vallavalitsus vallavanem  Erik Sandla, e-kiri 29.12.2017/

 

Harku Vallavolikogu võttis 28. detsembri istungil vastu ja kiitis heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Taotlusi elukoha registreerimiseks Harku valda saab esitada e-riigi portaalis kuni 31. detsembrini 2017 (kaasa arvatud). Link elukohateate esitamiseks: (https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=%21rrteenus.avaldused%3Ftab%3Duusavaldus%26tutvustus%3D1%26aliik%3DA01)

Toetuste ja taotluste vormid

https://www.harku.ee/toetused-ja-taotluste-vormid

 

Kuna uus Harku vallavolikogu ja -vallavalitsus alustas oma uue koosseisuga sisulist tööd novembris, siis jäi meil koalitsioonilepingust tuleneva vastava määruse ettevalmistamiseks ja lapsevanemate teavitamiseks piiratud aeg. Loodan  Teie mõistvale suhtumisele.

 

Samas, et saaksite võimalikult kiirelt reageerida, siis lisasin üleval pool kaks olulist linki.  Ühelt lingilt on võimalik kuni 31.12.2017 enda elukoht Harku vallas registreerida ja teiselt lingilt saate vajaliku taotluse täita ja meile esitada.

 

Toredat aastavahetust ja edukat uut aastat!

 

Erik Sandla

 

 

 

Vallavanem
Harku Vallavalitsus

 

 

E-kirjaga kaasas olev täpsustav fail:

/documents/5126258/5132863/Lasteaia+kohatasu+1.01.2018.pdf/64ad33aa-2be8-4b45-a047-1c165d0e8dd5