Kohatasu
 

1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR

Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

Kohatasu kujunemine alates 1. jaanuar 2018

  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 10% alammäärast, ehk 50 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Üksikvanemaks loetakse vanemat, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Harku Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kui vanem saab dokumentaalselt tõestada, et kasvatab last või lapsi üksi, see tähendab, et leibkonnas puudub teine lapsevanem, siis on vallavalitsusel õigus nende alusel ka erandeid teha. Tõendusdokumentideks võivad olla näiteks elatisrahade väljamaksmise või hooldusõiguse jagamise kohtumäärused, abielulahutuse tunnistus vms. Sellisel juhul tuleb vanemal esitada vastavasisuline taotlus Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialist Kadi Netse (e-mail: kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo (e-mail: kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869) poole.

  1. Kui ühe vanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel 15% alammäärast, ehk  75 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  1. Kohatasust vabastatakse (ehk alammäär 0%)  need pered, kus on kolm või enam kuni 16 (k.a.) või kuni 19-aastast põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta (k.a. õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni) last ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on vanema osa määra kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald.
  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 20% alammäärast ehk 100 eurot kalendrikuus lapse kohta.

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise muudatusena hakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info 2017 aasta kohta

Lähtuvalt Harku Vallavolikogu määrusest "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" ja Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrusest nr.139 "Töötasu alammäära kehtestamine" on alates 1. jaanuarist 2017 lasteaia kohatasu 70,50 € kuus.

Söögiraha ehk toidupäeva maksumus 1,70 eurot.