21.06.17

 

ESF projekti laiem eesmärk on toetada lasteaia meeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Projekt on rahastatud fondist ESF "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"; 8.6. Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks". Toetuse suurus oli 1720 eurot.

Tibutare õpikogukond (24 töötajat) seadis endale eesmärgiks:

1.      Uuel arengukava perioodil 2018-2021 oleme teadlikud ja oma lasteaia tegevussuundadeks lahti mõtestanud parimad praktikad uuenenud õpikäsitluse ja kaasavat haridust toetavast õppemetoodikast.

1.1.alaeesmärk: oleme tutvunud parimate praktikatega uuenenud õpikäsitluse osas Tartu lasteaias Kannike ja meeskonna õhtusel seminaril koos kannikese lasteaia juhi Ülle Västrikuga kaardistanud ideed ja võimalused oma õppeasutuse arengu kaasava haridusstrateegia kavandamiseks.

1.2.alaeesmärk: kahe Tartu lasteaia õpikeskkonnaga tutvumine ja ümarlauad õpetajatega on andnud uusi ideid Tibutare lasteaia õppekorralduse muutuse tulemuslikkuse suurendamiseks.

Projekti lühikirjeldus ja tegevused:

18. juunil toimus Tibutare personali õppepäev- seminar koostöös Tartu Lasteaed Kannikese direktoriga Mäeotsa Puhketalus. Koolitusel tutvustas Ülle Västrik (Tartu LA Kannikese direktor) teaduspõhist kaasava hariduse metoodikat LP, mida antud lasteaed on 2 aastat piloteerinud. Antud lasteaia personal sai ka vastava koolituse Norra kolleegidelt Tartu Linnavalitsuse poolt kaasatuna EMP toetuse ja programmi "Riskilapsed ja noored" taotlusvooru "Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis" kaudu.  

Tibutare personal sai ülevaate metoodikast ja mudeli kasutamise etappidest. Ühises arutelus mõeldi metoodika rakendumise tugevusi ja ka esilekerkinud raskuste üle.

19. juunil külastasid Tibutare töötajad juba Tartu Lasteaeda Kannikest, kus meie õpetajad tutvustasid õppemetoodikat laste õpi-ja sotsiaalsete oskuste õpetamiseks "Samm- sammult" õppevideo kaudu ja Kannikese lasteaia õpetaja Merje Laur rääkis LP 8- liikmeliste meeskondade tööst, mida see on andnud õpetajatele. Kohapeal tutvuti ka lastele loodud õpikeskkonnaga.

Samal päeval (19. juuni) külastasime veel Tartu Eralasteaed Terakest, kus seminari käigus saime ülevaate, kuidas on antud lasteaias toimunud muutuste juhtimine (8 aastat), mis toetab uuenenud õpikäsitlust. Antud lasteaed on selleks valinud Reggio Emilie metoodika, mida on õpitud koostöös Tartu Ülikooli õppejõudude kui ka käidud õppimas Soomes, Rootsis ja Itaalias antud metoodikat rakendatavates lasteaedades. Lasteaia direktor Katrin Helendi tutvustas laste õpikeskkonda, mis soodustab laste õpihuvi, pedagoogilise dokumenteerimise metoodikat koos näidetega rühmades ja mänguväljakul ja õppevideot Reggio Emilie pedagoogika rakendamisest õuesõppena. Tibutare personaliliikmed said küsida nii asutuse juhilt kui õpetajatelt täiendavaid küsimusi. Tekkis palju mõtteid ja ideid, mida ka oma õppeasutuses rakendada. Samuti saime ülevaate, kuidas Terakese lasteaias toimib projektõpe ja personali töökorraldus, mis  võimaldab lastel õppida väiksemates alagruppides ja nii iga lapse õpihuvi toetada. Meie omalt poolt tutvustasime ka Eralasteaed Terakese personalile meie lasteaias toimivat väärtuskasvatust (3 õppevideot lastega õppetegevustes).

Projekti tulemused:

Tartu 2-s lasteaias tutvustamist leidnud õppemetoodikad ja õppekorraldused on väga innovaatilised ja seega nende kasvõi osaline rakendamine Tibutare lasteaias loob lastele lisaväärtust õppekvaliteedi paranemise osas.

Tabasalu lasteaed Tibutare õpikogukond (personal) on tutvunud parimate praktikatega Tartu 2-s lasteaias uuenenud õpikäsitluse ja kaasava hariduse - LP mudeliga ja saanud uusi mõtteid, kuidas uuel arengukava perioodil õppekvaliteeti parandada uuenenud õpikäsitlusest lähtuvalt.

Õpitud kogemused said reflekteeritud artiklis, mille avaldasime lasteaia veebiajalehes "Kuldmuna", mille kaudu lastevanemate ja kohaliku kogukonna teadlikkus on suurenenud haridusvaldkonna uuenduslikest suundumustest ja kaasava hariduse põhimõtetest (LP metoodika õpi-ja käitumisraskustega laste toetamiseks tavarühmades ja uuenenud õpikäsitlusest tulenevatest valikutest õpikeskkonna kujundamisel).

Õpiüritus (ühine seminar, mõttetalgud, seminar teiste pedagoogidega) on toetanud lasteaia meeskondlikku koostööd ja ühist õppimist, aidanud kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist.

Lasteaiapersonali uued töövõtted, metoodilised lahendused toetavad HEV ja käitumisraskustega laste õppimist lasteaias ja rühma mikrokliima muutub kõigile lastele toetavamaks, kaasava hariduse põhimõtete rakendumine toimub paremal tasemel.

Usume, et lapsevanemate rahulolu kasvab veelgi ja õpetajad ise on oma töötulemustega rohkem rahul- uued lähenemised ja pingutused on mõju avaldanud laste toimetulekule ning õpitulemustele.

Toimetaja: REELI SIMANSON