4.09.17

2017/2018 õppeaasta prioriteetsed eesmärgid lepitakse kokku hiljemalt 15. septembriks.

Planeeritud õppetegevused algavad 18. september 2017. 1-15. september jälgiivad ja analüüsivad õpetajad laste arengutaset, mille alusel täpsustatakse rühma õppeesmärke ja kavandatakse indivisuaalne töö iga lapse arengu toetamiseks.

 

Õppeaasta prioriteedid 2016/2017 õppeaastal on terviseedendus, loodus-ja keskkonnaharidus ja väärtuskasvatus.

2016/2017 õppeaasta PÕHIEESMÄRGID

 • Tibutare laps õpib looduses ja loodusest aktiivselt uurides, matkates, arutledes.

(rohke looduskeskkonnas ja õppekäikudel õppimine KIK projekti toel, tervist edendavate eluviiside õppimine ja  praktiseerimine).

 • Lasteaia ja pere koostöös on tugevnenud ühtsed väärtused, mille toel Tibutare laps on hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ja õpihimuline.

 (väärtuskasvatus: õpi-ja sotsiaalsete oskuste õppeprogramm Samm- Sammult 6-s rühmas, põhiväärtustest lähtuvad käitumisoskused, traditsioonide ja kultuuripärandi kaudu väärtushinnangute kujundamine; igale lapsele on leitud parim tee arenguks: individuaalsusega arvestamine, arenguvestluste läbiviimine, lastevanemate nõustamine).

Eesmärkide realiseerimine toimub lähtuvalt lasteaia tegevuskavast, rühmades koostatud tegevuskavade, erialaspetsialistide tööplaanide ning terviseedenduse ja väärtuskasvatuse tegevuskava alusel. 

Konkreetsed õppe- ja kasvatustegevuse nädalaplaanid koostavad rühmad ja erialaspetsialistid nädala lõikes.

Täpsemat infot rühmade tegevuse kohta vaata rühmade alt.

Õppe- ja kasvastustegevuse valdkondade üldeesmärgid ja -teemad

KEEL JA KÕNE

Üldeesmärgid:

 • igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana ning vestluse algatajana toimetulekuoskuse kujundamine
 • laste tundeelu rikastamine ning positiivsete elamuste pakkumine lastekirjanduse abil ning igapäevategevustes
 • laste julgustamine eneseväljendamiseks ja esinemiseks
 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu ning lugemise ja kirjutamise algoskuste kujundamine

MINA JA KESKKOND

Üldeesmärgid:

 • oma mina ning enda ja teiste rollide adumine inimsuhetes
 • reeglite ja üldinimlike väärtuste tundmaõppimine ning adumine
 • erinevate kommete ja traditsioonidega tutvumine

Üldteemad:

 • TERVIKLIK MINA: Enesetutvustamine. Sotsiaalsete rollide tajumine. Tervisliku eluviisi teadvustamine.
 • REEGLID JA VÄÄRTUSED: Üldiste viisakusreeglite järgimine. Sõpruse väärtustamine. Moraalinormide tundmine ja salliv suhtumine erinevustesse.
 • KOMBED JA TRADITSIOONID: Kodu ja perekonna väärtustamine. Rahvuskultuuri tundmine.
 • TURVALISUS: Liiklusohutusnõuete tundmine. Muude ohtude teadvustamine. Laste esmaabi (ohtude vältimine, enda ja teise aitamine õnnetuse korral 5-7 aastased)

LOODUS

Üldeesmärgid:

 • huvi äratamine looduse ja keskkonna vastu läbi tunnetamise, uurimise, vaatlemise, kogemise ja leiutamise, mille läbi kujuneb terviklik maailmapilt
 • taime- ja loomariigi mitmekesisusega ning elukooslustega tutvumine
 • ilmastiku muutustega tutvumine erinevatel aastaaegadel
 • loodust ja keskkonda hoidva ja säästva mõtteviisi kujundamine
 • arusaama kujundamine, et inimese tegevus mõjutab keskkonda ja vastupidi ning enese ja teiste tegevuse tagajärgede märkamine lähiümbruses
 • tehismaailmaga - inimese loodud maailmaga - ning tehismaailma mõjuga loodusele ja inimesele tutvumine

Üldteemad:

 • TAIME- JA LOOMARIIK: Kodukoha taimed. Kodukoha metsloomad. Koduloomad. Kalad. Põhja- ja lõunamaaloomad.
 • MUUTUMINE LOODUSES: Aastaaegade vaheldumine ja rütmilisus. Areng taime- ja loomariigis.
 • ELUKESKKOND: Valguse, soojuse, vee ja õhu tähtsus. Eluskooslused - mets, soo, raba, niit.
 • INIMENE JA LOODUS: Tööd looduses. Esivanemate looduskäsitlus ja rahvakalender. Loodushoid.

LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE

Üldeesmärgid:

 • huvi äratamine lugemise-kirjutamise vastu
 • lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamine
 • lapse kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemise toetamine ja suunamine

LASTEKIRJANDUSEGA TUTVUMINE

Üldeesmärgid:

 • ilukirjanduse kaudu laste tundeelu rikastamine
 • laste teadmiste ümbritsevast elust, kodust ja kodumaast avardamine
 • tähelepanu, vaatlemis- ja kuulamisoskuse arendamine
 • kõnes selge eneseväljendusoskuse arendamine
 • luulel, jutul, vanasõnal, kõnekäänul ja mõistatusel vahettegemise oskuse kujundamine
 • igapäevaelus raamatute kasutamise oskuse kujundamine

TERVISEKASVATUS

Üldeesmärgid:

 • lapse tervelt kasvamise ja arenemise toetamine
 • eelduste loomine, et lapses kujuneksid tervislikud harjumused ning toimetulek elus tervist kahjustamata
 • teadmiste andmine inimese keha kohta, iseenese ja tähtsamate elundite elutegevuse tundmaõppimine
 • lastevanematega koostöö süvendamine, et soodustada lapse tervislike harjumuste kujunemist

Üldteemad:

 • MINA: nimi, poiss, tüdruk
 • TERVISELE KASULIK JA KAHJULIK: liikumine, toit, puhtus, hammaste hooldamine, töö ja puhkus, uni, sotsiaalne keskkond (sõbralikkus, teistega arvestamine, andestamine, vägivallatus), looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus)
 • INIMESE KEHA: tunne iseennast, poiss, tüdruk, kehaosad
 • INIMESE ELURING: sünd ja surm, noored ja vanad, lapsed ja täiskasvanud
 • OHUTUS JA TERVIS: ohud liikluses, looduses, kodus

LIIKLUSKASVATUS

Üldeesmärgid:

 • liikluskasvatuse seostamine erinevate tegevustega
 • laste suunamine üksteist arvestavateks liiklejateks, kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda
 • liiklemisoskuste kujundamine, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevate liiklusolukordades

MATEMAATIKA

Üldeesmärgid:

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 •  tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 • mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Üldteemad:

 • hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
 •  suurused ja mõõtmine;
 • geomeetrilised kujundid;
 • orienteerumine ajas ja ruumis

KUNSTIÕPETUS

Üldeesmärgid:

 • vaatlemis-, võrdlemis- ja analüüsimisvõime arendamine ja kujundamine
 • nähtu, kogetu ja tunnetatu kujutamine kunstiliste vahenditega
 • erinevate kunstiõpetuse töövahendite kasutamine
 • erinevate kunstitehnikate kasutamine
 • kunstiõpetuses omandatu sidumine teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega
 • loova fantaasia ja mõtlemise, ilumeele, algatusvõime ning eneseväljendamise ergutamine ja arendamine
 • lapse käelise tegevuse ja peenmotoorika ning silma ja käe koostöö arengu suunamine
 • rahvakunstiga tutvumine

Üldteemad:

 • joonistamine
 • maalimine
 • voolimine
 • kleepimine
 • meisterdamine

MUUSIKAÕPETUS

Üldeesmärgid: 

 • positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse
 • lapse tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu ning laste muusikaeelistuste suunamine
 • muusika kuulamine, laulmine, lastepillidel mängimine ning liikumine ja tantsimine muusika või laulu saatel
 • muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt eneseväljendamine
 • kollektiivse ja individuaalse musitseerimise ja esinemisoskuse arendamine

Üldteemad:

 • muusika kuulamine
 • laulmine
 • rütmiline liikumine
 • mäng lastepillidel

LIIKUMINE

Üldeesmärgid:

 • lapse füüsilise ja vaimse tervise tugevdamine, psühhomotoorse, sotsiaalse ja tunnetusliku arengu ergutamine
 • huvi suunamine aktiivse liikumise, sportimise ja spordi vastu
 • liikumise ja liikumisohutuse tedmiste-oskuste kujundamine
 • rühmas ja mängudes aktiivse tegutsemise kujundamine

Üldteemad:

 • liikumisalased üldteadmised;
 • hügieen ja liikumisohutus;
 • individuaalne kehaline areng ja enesekontroll;
 • vahendite käsitsemine;
 • orienteerumine;
 • võimlemine ja rütmika;
 • erinevad spordialad;
 • põhiliikumised;
 • liikumismängud, sportlike elementidega mängud;
 • talvealad;
 • loodusliikumine.
Toimetaja: AILI TAMM